Działalność

Do podstawowych czynności notarialnych, wykonywanych przez naszą kancelarię należą:

  1. sporządza akty notarialne;
    • 1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
    • 1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
    • 1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
  2. sporządza poświadczenia;
  3. (uchylony);
  4. spisuje protokoły;
  5. sporządza protesty weksli i czeków;
  6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
    • 8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

działalność