Działalność

Do podstawowych czynności notarialnych, wykonywanych przez naszą kancelarię należą:

 1. sporządza akty notarialne;
  • 1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • 1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • 1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. (uchylony);
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • 8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

działalność